Lupalakimies


Lupalakimies

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja A (jäljempänä myös lupalakimies) oli toiminut useiden turvapaikanhakijoiden oikeudenkäyntiasiamiehenä ja edustanut heitä muun muassa hallinto-oikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kaksi turvapaikanhakijaa on toimittanut valvontalautakunnalle kantelun lupalakimiehen toimista heidän oikeudenkäyntiasiamiehenään, minkä lisäksi Korkein hallinto-oikeus on tehnyt hänestä ilmoituksen valvontalautakunnalle.

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta on ratkaisussaan muun ohessa katsonut, että lupalakimies oli laiminlyönyt antaa hallinto-oikeuden päätöksiä tiedoksi päämiehilleen valitusaikana. Lupalakimies oli esittänyt selvitystä siitä, että hänen päämiehiään oli yritetty tavoittaa pikaviestipalvelujen välityksellä. Asian riittävän huolellinen hoitaminen olisi kuitenkin edellyttänyt, että lupalakimies olisi aktiivisemmin pyrkinyt tavoittamaan päämiehiään esimerkiksi ottamalla yhteyttä vastaanottokeskuksiin. Oikeudenkäyntiavustajalautakunta ei ole pitänyt uskottavana sitä, että lupalakimies ei olisi kyennyt tavoittamaan vastaanottokeskuksissa oleskelleita päämiehiään valitusaikana.

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja valvonta

Vastauksessaan hovioikeudelle lupalakimies on vaatinut valituksen hylkäämistä. Lisäksi hän on vaatinut suullisen käsittelyn toimittamista itsensä ja nimeämiensä todistajien kuulemiseksi päämiesten kanssa sovituista yhteydenottotavoista, heidän tavoittelemisestaan sekä vastaanottokeskusten kieltäytymisestä luovuttaa turvapaikanhakijoiden tietoja.

Lupalakimies hakemus

Hovioikeus on hylännyt lupalakimiehen pyynnön suullisen käsittelyn toimittamisesta. Hovioikeus on katsonut, että asian käsittely rajoittui hovioikeudessa oikeuskanslerin valituksen johdosta sen arvioimiseen, oliko lupalakimiehelle määrätty seuraamus riittävä vai tuliko hänelle myönnetty lupa toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana peruuttaa. Lupalakimiestä oli myös kuultu suullisessa käsittelyssä valvontalautakunnassa ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnassa, joissa hän oli voinut esittää tarpeelliseksi katsomansa selvityksen myös seuraamusvaihtoehtojen osalta. Lupalakimiehen sekä hänen nimeämiensä todistajien kirjalliset kertomukset olivat olleet oikeudenkäyntiavustajalautakunnan käytössä. Asiassa oli myös riidatonta, että lupalakimiehen lakiasiaintoimistosta oli yritetty tavoittaa kysymyksessä olevia päämiehiä. Hovioikeudelle tarjottu suullinen todistelu ei tuonut asiaan lisävalaistusta. Hovioikeus on katsonut, että suullisen käsittelyn järjestäminen oli selvästi tarpeetonta.

Lupalakimies koulutus

Tässä tapauksessa lupalakimies on pyytänyt itsensä kuulemista todistelutarkoituksessa suullisessa käsittelyssä. Hänen hovioikeudelle esittämästään pyynnöstä ei käy ilmi, onko hän halunnut tulla henkilökohtaisesti kuulluksi muussakin tarkoituksessa.

Oikeudenkäyntiavustaja palkka

Huomioon ottaen asian laatu ja merkitys asianosaiselle Korkein oikeus katsoo, että suullinen käsittely on tällaisessa tilanteessa asianosaisen pyynnöstä toimitettava. Kun hovioikeus ei ole selvittänyt sitä, peruuttaako lupalakimies pyyntönsä siinä tapauksessa, että hovioikeus kieltäytyy ottamasta todistelua vastaan, suullisen käsittelyn toimittamista ei ole voitu pitää selvästi tarpeettomana hänen henkilökohtaiseksi kuulemisekseen muussa tarkoituksessa. Näin ollen Korkein oikeus katsoo, että hovioikeuden olisi tullut toimittaa suullinen käsittely lupalakimiehen kuulemiseksi.

Laki luvan saaneista oikeudenkayntiavustajista

Hovioikeudessa on oikeuskanslerin valituksen johdosta ollut kysymys siitä, onko seuraamusmaksu ollut riittävä seuraamus oikeudenkäyntiavustajalautakunnassa selvitetyksi katsottujen lupalakimiehen laiminlyöntien perusteella vai onko hänen lupansa peruutettava. Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan määräämään seuraamusmaksuun tyytynyt lupalakimies on vedonnut hovioikeudessa edelleen muun muassa siihen, ettei hän ollut saanut ennalta sovituin keinoin yhteyttä päämiehiinsä ja että vastaanottokeskukset olivat kieltäytyneet ilmoittamasta turvapaikanhakijoiden yhteystietoja ja sijoituspaikkoja. Lupalakimies on vaatinut pääkäsittelyn järjestämistä hovioikeudessa sen osoittamiseksi, ettei hän ollut huolimattomuudesta laiminlyönyt antaa päämiehilleen tiedoksi turvapaikka-asioiden päätöksiä.

Lupalakimies haku

Korkein oikeus toteaa, että lupalakimies on vaatiessaan oikeuskanslerin valituksen hylkäämistä voinut lausumassaan kiistää menetelleensä oikeudenkäyntiavustajalautakunnan katsomalla tavalla ja esittää selvitystä kiistämisensä tueksi. Muutoksenhakua valvonta-asiassa annettuun päätökseen koskevan asianajajista annetun lain 10 §:n perusteluissa (HE 54/2004 vp s. 33) on nimenomaisesti todettu, että asianosaisilla on hovioikeudessa järjestettävässä suullisessa kuulemisessa oikeus esittää sellaista todistelua ja muuta selvitystä, jonka voidaan olettaa vaikuttavan valituksen ratkaisemiseen. Lupalakimiehen tyydyttyä oikeudenkäyntiavustajalautakunnan päätökseen määrätä hänelle seuraamusmaksu hänellä ei ole ollut oikeudellista tarvetta hakea muutosta pelkästään lautakunnan päätöksen perusteluihin.

Lupalakimiesten valvonta

Hovioikeus määräsi lupalakimiestä koskevan valvonta-asian oikeudenkäyntiasiakirjat salassa pidettäviksi oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:n nojalla perustelematta enemmälti ratkaisuaan. Valvontalautakunnassa ja hovioikeudessa on käsitelty lupalakimiestä koskevaa valvonta-asiaa, joka on tullut vireille valtionsyyttäjän kantelusta. Kantelussa on ollut kysymys lupalakimiehen internetissä julkaisemista blogikirjoituksista. Valvontalautakunta katsoi, että blogikirjoituksia ei ollut laadittu oikeudenkäyntiavustajan tehtävässä, ja jätti kantelun tutkimatta.

Lupalakimies lista

Asiassa on kysymys oikeudenkäyntiasiakirjojen salassapitoa koskevasta määräyksestä. Salassapitomääräyksen tarpeellisuuden hovioikeus on ottanut arvioitavaksi omasta aloitteestaan ja asianosaisia kuulematta. Korkeimmassa oikeudessa muutoksenhakijana oleva apulaisoikeuskanslerin sijainen ja lausuman antanut valtionsyyttäjä ovat yhdensuuntaisesti katsoneet, ettei salassapitomääräykselle ole ollut perustetta. Lupalakimies ei ole antanut lausumaa valituksesta. Ottaen huomioon, että asiaan osallisilla on ollut mahdollisuus lausua salassapitoa koskevasta kysymyksestä Korkeimmassa oikeudessa ja että asiaan osallisten käsitykset salassapidosta eivät ole ristiriitaiset, asiaa ei ole tarkoituksenmukaista palauttaa hovioikeuteen. Korkein oikeus ottaa enemmän viivytyksen välttämiseksi asian välittömästi ratkaistavakseen.

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja valtakirja

Toiseksi voidaan ajatella, että avustajapakko johtaisi kohtuuttomaan kuluriskiin. Tällainen kuluriski koskee kuitenkin mitä tahansa purkuhakemusta. Nähdäkseni kuluriskillä ei voida perustella lain sanamuodon vastaista tulkintaa. Jos kyse on monimutkaisesta asiasta, toteutuu lain tarkoitus siitä, että hakemuksen tarpeellisuuden arvioi objektiivisesti asian suhteen ulkopuolinen asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai lupalakimies. Jos kyse on yksinkertaisesta asiasta, ulkopuolisen avustajan palkkio ei voine olla korkea ja purkuperusteen täyttyessä ja hakemuksen tullessa hyväksytyksi hakemuksen aiheuttamat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut korvattaisiin todennäköisesti purkua hakeneelle HOL 95 §:n 1 momentin mukaisesti.

Oikeudenkäyntiavustajaluettelo

B:n esittämä lakimies A ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja eikä lupalakimies. Saadun selvityksen mukaan A:lla on lakimiehen tutkinto ja hän harjoittaa lakimiehen tointa Virossa, mutta hän ei ole siellä asianajaja. A ei täytä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja oikeudenkäymiskaaren puolustajalle asettamia kelpoisuusvaatimuksia eikä oikeuta häntä toimimaan puolustajana Suomessa.